SWOT analiza

SWOT analiza (autor Albert S. Humphrey) predstavlja analitičku metodu kojom se definišu kritični faktori koji imaju najveći uticaj na poslovanje preduzeća na tržištu. Ona se obavlja kroz matricu koju čine 4 elementa – polja: SStrengths (snage), WWeaknesses (slabosti), OOpportunities (šanse i mogućnosti), TThreats (opasnosti i pretnje). Početna slova ovih elemenata (na engleskom jeziku) daju naziv ove metode – SWOT. Snage predstavljaju pozitivne, a slabosti negativne unutrašnje faktore. Šanse predstavljaju pozitivne, a pretnje negativne spoljašnje faktore.

SWOT analiza služi za razumevanje trenutnog položaja vaše firme i definisanje strategije koju treba primeniti da bi se postigao željeni ishod i ostvarili poslovni ciljevi. Pre nego što započenete sa radom, potrebno je da definišete predmet SWOT analize (kompanija, određeni sektor, proizvod ili brend, biznis ideja, partnerstvo ili vi lično). Nakon toga treba i da odredite cilj koji želite da postignete (udvostručite prodaju u naredne dve godine, unapredite proizvod ili uslugu, dobijete bolji posao i slično). I konačno, vremenski period tokom kojeg želite to da ostvarite.

SWOT analiza se koristi pre svega da biste:

  • svoje resurse koristili efikasnije
  • unapredili poslovanje
  • analizirali i bolje razumeli konkurenciju
  • otkrili nove mogućnosti i iskoristili postojeće šanse
  • bolje se pripremili za moguće pretnje u okruženju
  • napravili biznis i marketinški plan

Kada želite da definišite svoje snage, treba da odgovorite pre svega na sledeća pitanja:
– šta je to što me čini boljim u odnosu na konkurenciju i što mi pomaže da ostvarim poslovne ciljeve?

Kada želite da definišete svoje slabosti, treba da se zapitate:
– šta je to što me sprečava da realizujem zadate ciljeve i šta treba da unapredim i poboljšam?

Ako želite da definišete šanse za svoj biznis, saznajte:
– Na koji način možete da unapredite svoj posao i šta je to što vam pomaže da to postignete?

I konačno, pretnje koje morate na vreme da uočite, jer će vas u protivnom usporiti na putu do konačnog cilja. I zapamtite, uvek morate da imate plan B.

Dobro urađena SWOT analiza će vam pomoći da se usredsredite na svoje snage, korigujete svoje slabosti i spremni se suočite sa pretnjama umanjujući njihovo negativno dejstvo i, konačno, da prepoznate i iskoristite sve mogućnosti koje vam se ukažu.

Da biste dobro uradili SWOT analizu treba da:

– budete iskreni i realni kada navodite snage i slabosti
– izbegavajte uopštavanja
– budete precizni
– budite beskompromisni
– budete fokusirani na određeni segment tržišta
– uzmete u obzir konkurenciju

Treba još jednom naglasiti da se SWOT analiza primenjuje i kada želite da analizirate sebe lično i na osnovu te analize napravite plan aktivnosti u cilju pravljenja idealnog balansa i ličnog unapređenja.